B&W Borne op bezoek

IMAG0331

Op 25 september 2014 bracht het college van Borne een bezoek aan Azelo. Burgemeester Rob Welten en de wethouders Herman Mulder, Michel Kotteman en Martin Velten werden vergezeld door gemeentesecretaris Gertjan Rozendom en bestuursadviseur Marco Moddejonge.

Na een presentatie door het bestuur van GBA over de geschiedenis van Azelo en de school en het ontstaan en de activiteiten van Stichting De Hoff, Vereniging De Hoff en Stichting Gemeenschapsbelangen (groot) Azelo werd gesproken over de punten die op de uitvoeringsagenda staan.

Het overleg vond in een uiterst plezierige sfeer plaats, met begrip een aandacht voor elkaars standpunten. Het college kon mededelen dat al aan één van de wensen van GBA tegemoet wordt gekomen: de kruising van de Hosbekkeweg en de Azelosestraat bij De Kluft zal beveiligd worden met verkeerslichten, op het moment dat de zuidelijke randweg wordt aangelegd. Naar verwachting wordt deze in 2016 gerealiseerd.IMAG0330

Op basis van het bestuursconvenant tussen de gemeente Borne en GBA zullen beide besturen één keer per jaar met elkaar in gesprek gaan. En verder uiteraard zo vaak als nodig is, als een situatie daarom vraagt.

————————————————————————————————————————————————

Uitgiftepunt plastic zakken voor plastic verpakkingsmateriaal

Sinds ruim een jaar haalt de gemeente Hof van Twente tweewekelijks huis aan huis het plastic verpakkingsmateriaal op. U kunt dit aan de weg zetten in daarvoor speciaal bestemde plastic zakken. Die zijn te verkrijgen o.a. bij de supermarkten in Delden.

Nu gaan niet alle inwoners van Azelo naar Delden voor hun boodschappen. Een deel is meer op Borne georiënteerd. Inwoners verzochten ons daarom, te bezien of het mogelijk zou zijn ook in Azelo een uitgiftepunt van deze plastic zakken te maken.

In overleg met Twente Milieu en de basisschool hebben we nu in deze behoefte kunnen voorzien.

Vanaf heden kunt u de plastic zakken verkrijgen in de fietsenstalling van de school, Secr. Engelbertinkstraat 16. Vanaf de weg gezien is het in de fietsenstalling gelijk aan de rechterkant.

Wij zullen steeds zorg dragen voor een voldoende voorraad zakken. Mochten deze niettemin een keer op zijn, dan kunt u contact opnemen met Wim Jansen, tel. 06-18191922. Ook bij andere vragen of klachten kunt u zich met hem in verbinding stellen.

Wij hopen met dit uitgiftepunt aan een behoefte tegemoet te zijn gekomen.

————————————————————————————————————————————————

Bestuursconvenant GBA met Borne

Om het belang van goede samenwerking en communicatie te onderschrijven, hebben de gemeente Borne en de stichting Gemeenschapsbelangen (groot) Azelo (GBA) een convenant gesloten.

GBA behartigt de belangen van de inwoners van de buurtschap (groot) Azelo. Hoewel de kern van Azelo in de gemeente Hof van Twente ligt, valt sinds de gemeentegrenswijzigingen van 2001 ongeveer een derde van de buurtschap onder de gemeente Borne. Dit betekent dat Azelo zowel met de ontwikkelingen in de gemeente Hof van Twente, als de gemeente Borne te maken heeft.

Door de stichting is een uitvoeringsagenda opgesteld, waarin de onderwerpen en ontwikkelingen worden genoemd die op dit moment en/of in de komende jaren van belang zijn. Een wens van Azelo is bijvoorbeeld de aanleg van glasvezel en het veiliger maken van de oversteek Azelosestraat / Hosbekkeweg. Naast fysieke onderwerpen, zoals de randwegenstructuur, het onderzoek naar de haalbaarheid van een crematorium in De Kluft en de nieuwe invulling van de locatie van het voormalige AZC Azelo, heeft ook de sociale component (leefbaarheid, zorg en welzijn) een plaats op de agenda gekregen. De stichting en de gemeente gaan op basis van deze agenda verder in gesprek.

————————————————————————————————————————————————

Opening TIP en koffiepunt Azelo

Op vrijdag 11 april 2014 vond de feestelijke opening plaats van het Toeristisch Informatie Punt (TIP). Er komen veel recreanten in Azelo, mede omdat een aantal fiets- en wandelroutes door het prachtige gebied lopen. Daar komt nu de Twickeler Grensweg bij, die een startpunt in Azelo heeft.

Fietsers en wandelaars maken veevuldig gebruik van de mogelijkheid bij de replica van het oude schooltje even te rusten of te picknicken. Zowel recreanten als de gemeente Hof van Twente zouden graag ter plekke ook een voorziening hebben om een kopje koffie of iets fris te kunnen kopen. Daarin is nu voorzien: in de replica is een koffiepunt gemaakt, waarbij mensen zichzelf kunnen bedienen. De Stichting De Hoff neemt de exploitatie hiervan voor haar rekening.

Bij de opening sprak voorzitter Annet Jansen van de Stichting Gemeenschapsbelangen (groot) Azelo de aanwezigen toe. Ze benadrukte daarbij de goede samenwerking met de gemeenten Hof van Twente en Borne, de Regio Twente en de Stichting De Hoff, waardoor deze TIP en het koffiepunt tot stand konden komen. Vervolgens verrichtten de wethouders Ben Eshuis (Hof van Twente) en Herman Mulder (Borne) de openingshandeling.

————————————————————————————————————————————————

Azelo krijgt een TIP

Azelo krijgt een TIP, een Toeristisch Informatie Punt. Dat is een voortvloeisel uit Het Pact van Twickel, een project van de Provincie Overijssel, de Regio Twente, de gemeenten Hof van Twente, Borne en Hengelo en de Stichting Twickel.

Min of meer rond het landgoed Twickel wordt over bestaande wegen een Twickeler Grensweg aangelegd. De route moet toeristisch-recreatief aantrekkelijk zijn. In dat kader worden sommige wegen van (meer) groen voorzien en wordt bijvoorbeeld ook het Graastunneltje helemaal opgeknapt. Het zal straks veel prettiger zijn daar doorheen te fietsen en dat is ook plezierig voor de inwoners van Azelo.

Bij parkeerplaats van De Hoff en de school worden ook bomen en hagen geplant. Er komen informatiepanelen met o.a. fietsroutes. Bovendien wordt de replica van de oude openbare school helemaal opgeknapt. Dit schooltje is eigendom van de Stichting De Hoff, die het met behulp van een groot aantal vrijwilligers en financiële steun van o.a. de gemeente Hof van Twente in 2004 geheel gerenoveerd.

Behalve dat de replica helemaal opgeknapt wordt, komt die ook iets hoger te staan. En het krijgt een toegangsdeur, waardoor mensen naar binnen kunnen. Want binnen komt een koffiepunt, dat geëxploiteerd wordt door Stichting De Hoff. De kosten van deze TIP worden gedragen door de gemeente Borne, als hun bijdrage aan de Twickeler Grensweg.

————————————————————————————————————————————————

Bouwmogelijkheden 2 nieuwe woningen in Azelo

Op 18 december 2012 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente een nieuw bestemmingsplan voor het gehele buitengebied vastgesteld. In de aanloop daar naar toe heeft de Stichting Gemeenschapsbelangen (groot) Azelo zich er voor beijvert een woonbestemming te krijgen op de twee percelen naast De Hoff, die nog een agrarische bestemming hadden. Het college heeft deze wens uiteindelijk gehonoreerd en de raad heeft daar unaniem mee ingestemd.

Dit houdt in, dat er nu ruimte is voor jonge gezinnen, om op die plek een huis te bouwen. Op dit moment zijn er kandidaten voor, maar belangstellenden kunnen zich via deze website of op andere wijze bij het bestuur van GBA melden om interesse kenbaar te maken. Zij worden dan op de wachtlijst gezet en komen in aanmerking, zodra een gegadigde om welke reden dan ook af zou haken.

————————————————————————————————————————————————

35-jarig jubileum Kindcentrum Azelo

Op 11 oktober 2012 is er bij stil gestaan dat in Azelo 35 jaar geleden een Peuterspeelzaal is opgericht. Sinds begin 2011 is deze uitgebreid met een Kinderdagverblijf. Vanaf dat moment draagt het de naam: Kindcentrum-Azelo.

Het Kindcentrum met de naam Het Maantje draait onder verantwoordelijkheid van de Stichting Gemeenschapsbelangen (groot) Azelo. Voor de exploitatie is Esther Roesink verantwoordelijk. Zij huurt de fraaie ruimte van Stichting De Hoff. De dagelijkse leiding berust bij enkele gediplomeerde en ervaren krachten.

Wethouder Pieter van Zwanenburg liet in zijn toespraak merken zeer enthousiast te zijn op de wijze waarop binnen de Azelose gemeenschap samenwerkt wordt door de besturen, de school en het kindcentrum. Hij gaf aan, dat de gemeente zich steeds meer terugtrekt en dat van buurtschappen zelf steeds meer verwacht wordt dat men zelf de zaken regelt. De gemeente ondersteunt dan waar nodig.

Samen met de oprichtsters van de destijds onthulde de wethouder vervolgens in aanwezigheid van de kinderen van de basisschool en het Kindcentrum een nieuw bij de ingang.

————————————————————————————————————————————————

Tracé westelijke randweg Borne

Het college van B&W van Borne heeft een voorkeurstracé vastgesteld voor een in de toekomst aan te leggen westelijke randweg. Er is gekozen voor Variant 5b. Op 18 december 2012 is raadsbreed de Mobiliteitsvisie aangenomen, waarmee Variant 5b nu vastligt als traject voor de toekomstige westelijke randweg Borne.

Deze variant werd door de ingestelde Adviesgroep unaniem genoemd als de beste keuze. Stichting Gemeenschapsbelangen (groot) Azelo maakte deel uit van die Adviesgroep en steunt dus dit besluit. De gedachte is, dat hiermee zowel aan het grootste deel van de wensen van de inwoners tegemoet kan worden gekomen, als ook aan de eenheid van het gebied Azelo. Een peiling onder bezoekers van de inloop-bijeenkomst op 6 september geeft aan, dat 69% van de inwoners van ons gebied ook voor Variant 5b kiest.

Hoe gaat het nu verder?

Van 5 t/m 19 oktober 2012 zal de Mobiliteitsvisieter inzage liggen, waarvan het tracé van de westelijke randweg onderdeel uit maakt. Gedurende deze tijd kan iedereen een zienswijze indienen. Vervolgens wordt op 13 november door het college van B&W van Borne een besluit genomen over deze Mobiliteitsvisie, waarin zienswijzen al dan niet verwerkt zijn.

Verder is de planning dat op 27 november 2012 de Mobiliteitsvisie in Bijpraten Ruimte aan de orde zal komen. Daarna zal die in de gemeenteraadsvergadering van 18 december vastgesteld worden.

Daarmee is de aanleg van de westelijke randweg zelf nog geen feit. Zo moet o.a. het financieringsprobleem nog opgelost worden. De verwachting is dat de daadwerkelijke aanleg nog zeker wel 10 jaar zal duren.

————————————————————————————————————————————————

College B&W HvT bezocht Azelo

Donderdagavond 5 juli 2012 kwam niet alleen burgemeester Jeroen Goudt naar De Hoff, maar ook alle wethouders kwamen met hem mee: Ben Eshuis, Josh Sijbom en Pieter van Zwanenburg.

Op deze drukbezochte avond konden ruim 50 bezoekers begroet worden. Namens de Regionale Brandweer Midden-Twente gaf Mark Groener een uiteenzetting over de zaken rond branden in het buitengebied. Daarbij bood hij duidelijkheid over de hoeveelheid water dat aangevoerd kan worden en hoe het met de druk zit. Ook ging hij uitgebreid in op preventie maatregelen. Klik hier voor meer informatie over de Brandweer Twente.

De collegeleden gingen daarna in op verschillende vragen, die leefden onder de Azelose bevolking. Daarbij kwamen aan de orde zaken als het bestaansrecht van de school, onderhoud van wegen, afsluiten van wegen in instellen parkeerverboden in het gebied Twickel en het bouwen in het kader van Rood-voor-Rood. Naast deze door het college voorbereide onderwerpen werden vanuit de zaal ook spontaan nog een aantal zaken aan de orde gesteld.

Na afloop heerste het algemene gevoel, dat het een nuttige bijeenkomst was. Over verschillende onderwerpen werd nog geruime tijd na gepraat.

Een verslag van deze avond kunt u hier lezen.

 

————————————————————————————————————————————————

Bezoek burgemeester Goudt

Blussen van branden in het buitengebied zou bemoeilijkt worden door te weinig druk op de waterleiding. Dit deed zich o.a. in Azelo voor toen de boerderij van Harry Schopman in brand stond, volgens de brandweer.

Op 5 juli 2012 komt het hoofd van de brandweer in de gemeente Hof van Twente, burgemeester Jeroen Goudt, op bezoek samen met de brandweer. Er zal dan aan de inwoners van Azelo een toelichting gegeven worden hoe het zit met blussen van branden in het buitengebied, wat er wel en niet gedaan kan worden.

De burgemeester zal zich laten vergezellen door één of meerdere wethouders en wellicht ook ambtenaren. De kans bestaat ook, dat gemeenteraadsleden belangstelling hebben om hun licht op te steken over wat er leeft in Azelo. Alle inwoners hebben de kans gehad agendapunten in te brengen. In elk geval zal die avond gesproken worden over het belang van de school in de buurtschap, afsluiten van wegen en het parkeren op het landgoed Twickel, mogelijkheden en moeilijkheden rond het rood-voor-rood beleid en het onderhouden van wegen in Azelo.

Iedereen is die avond welkom in De Hoff, inwoners van Azelo die wonen in de gemeente Hof van Twente krijgen nog een circulaire thuis.

————————————————————————————————————————————————