Actie Azelo schoon!

Enkele inwoners vroegen het bestuur van GBA om eens een opschoondag in de buurtschap te organiseren. Tijdens de info avond van het GBA op 28 juni 2018 werden de aanwezigen gepolst hoe zij daar tegenover zouden staan. Omdat daar heel positief op gereageerd werd heeft het bestuur dat graag opgepakt en daarop een opschoonmiddag georganiseerd in samenwerking met OBS Azelo.

Vrijdagmiddag 22 maart 2019 was het dan zover! Tevoren waren een vijftiental groepen samengesteld, steeds bestaande uit enkele kinderen met begeleiding van 1 of 2 volwassenen. Iedere groep kreeg een eigen route, die samen alle wegen in het gebied (groot) Azelo omvatten, zowel in de gemeente Hof van Twente als Borne en Almelo. De kinderen en buurtbewoners hebben in 1,5 – 2 uur tijd veel bij elkaar kunnen rapen. Helaas ook in Azelo aan zwerfafval geen gebrek. Een enorme berg volle zakken en bouwafval was het resultaat.

Mooi ook hoe deze actie werd ondersteund door de landelijke organisatie Nederland Schoon en de gemeente Hof van Twente. GBA kreeg de beschikking over een aanhanger van Twente Milieu met daarin de benodigde materialen om de opruimactie succesvol te kunnen uitvoeren.

Het weer werkte prima mee, het was stralende dag waar jong en oud gezamenlijk de klus klaarden. Er waren enthousiaste reacties van zowel de buurtbewoners als ook de kinderen en het team van OBS Azelo. Een mooie samenwerking voor weer een mooier Azelo.

Na afloop hield wijkbeheerder Johan Vruwink van de gemeente Hof van Twente een toespraakje. De kinderen kregen een diploma en een attentie in de vorm van een mini afvalcontainer. De volwassenen keken met een drankje en een bittergarnituurtje tevreden terug op de succesvolle actie. Iedereen was het er over eens: volgend jaar weer!

————————————————————————————————————————————————

Actie warmtebeeldcamera

Omdat een half jaar eerder bleek dat inwoners van (groot) Azelo geïnteresseerd waren in mogelijkheden om de woning te verduurzamen, besloot GBA een actie op te zetten met een warmtebeeldcamera. Met infrarood kun je dan zien waar warmte bij een woning vrij komt op plekken, waar je dat niet zou wensen. Alle inwoners werden in de gelegenheid gesteld daaraan voor slechts 5 euro deel te nemen. Maar liefst 27 huizen werden aangemeld.

Warmtebeeld gemaakt bij deelnemer Azelo op 13-2-2019Vanwege het grote aantal deelnemers trokken bestuursleden van GBA op dinsdag 12 en woensdag 13 februari er met de gehuurde warmtebeeldcamera op uit, bij een prima temperatuur van minder dan 5 graden. Van al die woningen werden rondom foto’s gemaakt. De beelden maakten gelijk duidelijk waar mogelijk (te veel) warmte van binnenuit ontsnapte. In voorkomende gevallen werden dan meer ingezoomd op dat betreffende gedeelte.

Bij deze actie had het bestuur zich in twee sessies laten scholen in het gebruik van de warmtebeeldcamera en de interpretatie van de uitkomsten. Zodat de juiste opnames konden worden gemaakt en ook de mensen zinvolle adviezen konden worden gegeven. In de periode maart-mei werden vervolgens alle adressen bezocht, waarbij de beelden uitvoerig toegelicht werden. Soms konden bewoners tot hun tevredenheid vaststellen dat hun huis goed geïsoleerd is. Maar er kwamen toch ook wel enkele opmerkelijke warmtelekken tevoorschijn, waarvan men geen vermoeden had. En reden geeft tot gerichte maatregelen.

In het hele project heeft het bestuur veel tijd geïnvesteerd, maar het was de moeite alleszins waard. Zeker ook omdat de deelnemers aan deze actie het in hoge mate konden waarderen. En daar doet het bestuur het graag voor.

Op uitdrukkelijke uitnodiging van de gemeente Hof van Twente deed GBA met dit project mee aan de Duurzaamheidsprijs 2019. De inzending bleek niet de winnende, maar eindigde wel eervol in de top 10!

————————————————————————————————————————————————

AZC Azelo voor de 3e keer in gebruik genomen

Medio oktober 2018 werd het bestuur van GBA met spoed ontboden op het gemeentehuis. Burgemeester Robert Welten en wethouder Michel Kotteman brachten de boodschap, dat in het AZC toch weer asielzoekers gehuisvest zouden worden. Dat zou mogelijk zijn, omdat de bestuursovereenkomst tussen gemeente Borne en het COA niet opgezegd was. Het plan was nu, om het gebouw in Azelo vanaf november 2018 tot uiterlijk 23 december 2019 weer voor opvang te gebruiken.

Het bestuur van GBA kon zich hier niet in vinden. Immers, in juni 2017 verklaarde een vertegenwoordiger van het COA dat in het AZC Azelo nooit weer asielzoekers zouden worden gehuisvest. Deze mededeling werd op schrift gesteld. En het bestuur van de gemeente Borne bevestigde dit.

Reden voor een twee maanden durend overleg tussen de gemeente Borne en het GBA. Dit alles moest in volstrekte vertrouwelijkheid gebeuren. Uiteindelijk werd er een compromis bereikt: er zouden nog tot eind december 2019 asielzoekers kunnen worden gehuisvest, maar nu al zou vastgelegd moeten worden dat het gebouw op dat moment zou worden aangekocht door de gemeente. Waarbij de bestemming mogelijk gelijk gewijzigd wordt, maar geen ruimte geeft aan ongewenste ontwikkelingen. Om vervolgens met de buurtschap een goede invulling te zoeken, gebaseerd op de nota van uitgangspunten zoals de gemeenteraad die in 2013 al is opgesteld.

Toen GBA hierover met het college een akkoord bereikte, werden de omwonenden ingelicht. Zij waren in principe ook tegenstander van de heropening, maar bereid met het bereikte resultaat van het overleg in te stemmen, indien de gemeenteraad daar ook in mee zou gaan. Dat gebeurde een dag later. Unaniem werd tot koop van het complex besloten, dat ultimo 2019 zijn beslag moet krijgen. Daarna zal het COA nog ongeveer 3 maanden nodig hebben voor ontruiming en gereedmaken voor oplevering.

Eind maart 2019 werd aandacht besteed aan deze 2e heropening met een kleine bijeenkomst voor genodigden.

____________________________________________________________________________________

Thema-avond duurzaamheid

Inwoners van (groot) Azelo hebben tijdens een informatie bijeenkomst in juni van dit jaar aangegeven graag eens speciaal over duurzaamheid te willen worden geïnformeerd. GBA heeft daarom op 23 oktober een thema-avond georganiseerd. Daartoe was als inleider uitgenodigd Martin Verbeek (Marb Concultancy, maar ook van energiecoöperatie ECHT). Hij bracht Alex Weekhout uit Markelo mee, die met zijn VerbeterCollectief.nl mensen wil helpen de energierekening naar beneden te brengen.

De belangstelling voor deze bijeenkomst was niet heel erg groot, maar de aanwezigen liepen zonder uitzondering warm voor het onderwerp van deze avond. En op deze manier kwam iedereen ruimschoots aan bod bij het stellen van vragen. Ook werd duidelijk welke maatregelen wel rendabel zijn om te nemen en welke beter achterwege kunnen blijven. Zo zijn zonnepanelen een goede investering en – indien die niet op het eigen huis gelegd kunnen worden – is deelname aan een coöperatie zoals Hof van Twente op Rozen en de Kaasfabriek in Markelo (deze laatste alleen voor inwoners Hof van Twente, via ECHT) een optie. Maar een warmtepomp is een twijfelachtige investering, vooral omdat die ook veel stroom verbruikt.

GBA onderzoekt nu nog, hoe een actie zou kunnen worden ondernomen in (groot) Azelo met een warmtebeeldcamera. Op die manier zouden belangstellenden er snel achter kunnen komen waar warmte uit hun woning of bedrijf “lekt”, zodat op die zwakke plekken in de isolatie maatregelen genomen kunnen worden om energie te sparen. Zodra GBA kan beschikken over een dergelijke camera worden inwoners op de hoogte gesteld.

————————————————————————————————————————————————

Vestiging crematorium

Vanaf het begin in november 2013 is GBA betrokken geweest bij de vestiging van het crematorium aan de Hosbekkeweg. Op 25 mei 2018, 4½ jaar daarna, heeft de officiële opening plaats gehad. Volgens directeur Peter Mollema is die procedure sneller verlopen dan ooit ergens anders in Nederland.

Dat de procedures zo snel konden verlopen is vooral ook de verdienste van Crematoria Twente zelf en de gemeente Borne. Samen hebben ze steeds GBA en omwonenden bij gepraat over de stand van zaken en de te nemen stappen. Gezien het ontwerp en de ligging kon iedereen zich vinden in het bouwen van een crematorium op die plek.

Het enige verschil van inzicht tussen de gemeente en GBA bestond over de toegangsweg. De gemeente wilde die aangelegd zien vanaf de Bornerbroeksestraat, tegenover de Vaaltweg en dan parallel aan de Hosbekkeweg naar het crematorium. GBA vond die situatie allerminst wenselijk. Binnen 100 meter tussen het kruisingen van de Bornerbroeksestraat/Hosbekkeweg en Bornerbroeksestraat/Bloksteegweg zou dan een nieuw kruispunt ontstaan. In de ogen van GBA onverantwoord, mede ook gezien het steeds toenemende verkeer op dat punt en ook nog het vrijliggende fietspad met 2 rijrichtingen er naast, dat door bezoekers aan het crematorium overgestoken zou moeten worden

De zienswijze van GBA is door de gemeente voortvarend opgepakt. Er is geluisterd naar de argumenten en dat heeft geleid tot het wijzigen van de toegang. Het crematorium is nu veilig vanaf de Hosbekkeweg bereikbaar.

GBA is van mening dat er een prachtig gebouw is verschenen, fraai ingepast op een mooie plek

————————————————————————————————————————————————

Coöperatie Hof van Twente Op Rozen in Azelo

In de Markelose buurtschap Dijkerhoek is dit jaar een initiatief ontstaan om gebruik te kunnen maken van zonnepanelen. Maar in dit geval niet van panelen die zelf aangeschaft worden en op eigen dak gelegd worden, maar die op een groot dak elders liggen. Dit systeem heet ook wel de Postcoderoos. Want mensen die binnen een bepaald postcodegebied wonen, kunnen hieraan meedoen. Het financiële voordeel bestaat er vooral uit dat geen energiebelasting behoeft te worden betaald. Voor GBA reden de nog maar kort geleden opgerichte Coöperatie Hof van Twente Op Rozen te vragen met hun “roadshow” naar De Hoff te komen. Dat gebeurde op 21 september jl. Gezien de volle zaal bleek daar veel belangstelling voor.

Duurzame energie is iets waar veel mensen in deze tijd gebruik van willen maken. Plaatsen van zonnepanelen op eigen dak kan dan een prima middel zijn. Dat is echter niet voor iedereen weggelegd. Want er moet dan wel een dak beschikbaar zijn dat voldoende op de zon gericht is. Bovendien mogen daar dan uiteraard geen belemmeringen voor de zon zijn in de vorm van bijvoorbeeld bomen. Soms is het ook niet toegestaan om zonnepanelen te plaatsen, bijvoorbeeld omdat het een historisch of karakteristiek pand betreft. En wat zeker ook een rol kan spelen: er is toch een behoorlijke investering voor nodig, waarbij de terugverdientijd al snel 8 jaar is.

Aansluiten bij Hof van Twente Op Rozen kent al deze nadelen niet. Want er wordt gebruik gemaakt van een door de coöperatie gehuurd dak. De investering bedraagt maximaal enkele tientjes. En deelnemers lopen verder geen enkel financieel risico. Terwijl van de (financiële) voordelen gebruik kan worden gemaakt.

In de statuten van de coöperatie is het voor bewoners van alle buurtschappen in de gemeente Hof van Twente mogelijk gemaakt deel te nemen. Waarbij voor (groot) Azelo ook rekening is houden met het gebied dat in de gemeenten Borne en Almelo ligt. Alle inwoners van (groot) Azelo komen in aanmerking om er gebruik van te maken, want in dit geval gaat het om de postcodes 7495, 7621, 7625 en 7627.

Goed om te weten: zowel het bestuur als de adviseurs van de coöperatie zijn onbezoldigde vrijwilligers. Zij doen dit puur vanuit hun passie, er is geen enkel commercieel belang. Maar ze doen het wel met heel veel kennis en kunde, zoals de toehoorders bij de informatieavond in De Hoff hebben ervaren.

Op heel veel vragen is hier op de website een antwoord te vinden. En anders kunt u altijd contact opnemen via de e-mail of de telefoon.

————————————————————————————————————————————————

Glasvezel komt in (groot) Azelo!

Wij wilden glasvezel in ons gebied (groot) Azelo en we krijgen het ook!

Het werd nog even spannend, maar tenslotte bleek op 31 oktober 2016 dat in ons hele gebied met ongeveer 3.200 aansluitingen maar liefst 56,1% zich aangemeld heeft voor een abonnement op glasvezel. De hoogste score uit het hele “Cogas-gebied”. En daar mogen we best trots op zijn.

Via het Platform Buurtschappen Hof van Twente hebben alle buurtschappen zich erg ingespannen de benodigde 50% te halen. En daar is Azelo bepaald niet in achter gebleven. Maar liefst 15 ambassadeurs hebben huis-aan-huis aangebeld en gevraagd of mensen voorgelicht wilden worden over een abonnement of hulp nodig hadden bij het afsluiten daarvan. En op 20 oktober was er een zeer druk bezochte aanmeldavond in De Hoff, wederom met grote inzet van de ambassadeurs.

Al die inspanningen zijn niet voor niets geweest. Het aantal aansluitingen in (groot) Azelo ligt zeker boven de 60%. En dat is goed nieuws voor alle bedrijven, jongeren, ouderen, de school en alle andere gebruikers van het internet.

In het voorjaar van 2017 wordt begonnen met de aanleg. De volgorde is niet bekend, we weten niet wanneer dit gebied aan de beurt is. Maar de verwachting is dat rond de zomer iedereen kan beschikken over snel internet.

————————————————————————————————————————————————

Bezoek B&W Hof van Twente aan Azelo

Op 19 mei 2016 bracht het voltallige college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente een bezoek aan Azelo. Dat gebeurt eens per 4 jaar, de vorige keer was in 2012. Deze keer werd naast het avondbezoek de mogelijkheid geboden een middagprogramma samen te stellen. GBA stelde iedereen in Azelo in de gelegenheid zich aan te melden.

bezoek aan Twentekiek

Vanaf De Hoff startte een rondreis met de huifkar achter een oldtimer trekker van Harry Geelen. Als eerste werd een bezoek gebracht aan Twentekiek, de vakantieappartementen van Anita en Paul Oude Hesselink. Vervolgens ging de rit verder naar Handelsstal Herman Olthof, waar Carin, Herman en Hanneke lieten zien wat het project Vitaal Azelo hen gebracht heeft. Daar tussendoor werd nog even een stop gemaakt in het weiland bij Johan en Josefien Peper, die aandacht vroegen voor de geluidsoverlast van de snelweg. Als laatste werd het college ontvangen door Bennie Wilmink, die zijn autobedrijf liet zien.

20160519_211855

Het avondprogramma startte om 20.00 uur. De opkomst van de inwoners was zeer groot, De Hoff zat helemaal vol. Er waren presentaties over veiligheid, de zorg, de omgevingsvisie en glasvezel. Uiteraard was er ruim gelegenheid voor het stellen van vragen.

Nadat het officiële programma rond 22.00 uur was afgelopen, was er voor alle bezoekers nog ruim gelegenheid een praatje te maken met de aanwezige bestuurders. Burgemeester Ellen Nauta en de wethouders Pieter van Zwanenburg, Harry Scholten en Wim Meulenkamp spraken van een zeer geslaagde middag en avond. En die mening werd ondersteund door de ambtenaren die het bestuur bij het bezoek ondersteunden.

Er is door de gemeente een verslag gemaakt van het avondgedeelte. U kunt dat hier lezen.

————————————————————————————————————————————————

Streekoduct Azelo

Het heeft even geduurd, maar de werkzaamheden bij het aanleggen van het “streekoduct” in de Kuipersweg in Azelo zijn nu dan toch afgerond. De plannen waren er al lang, maar de uitvoering liep veel vertraging op.

Streekoduct 1

Veel mensen uit (groot) Azelo hebben voor de aanleg al laten weten sterk te twijfelen aan het nut van deze wildpassage. Men kan zich niet voorstellen dat het wild inderdaad meer van deze oversteek over de snelweg gebruikt maakt dan tot nu toe het geval is. Bovendien doemt dan richting Zenderen opnieuw een gevaarlijke passage op, in de vorm van de Bornerbroeksestraat. Deze weg wordt steeds drukker en dat zal nog toenemen als de gemeente Borne het onzalige plan voor de aanleg van de Verbiningsweg (GVW) uitvoert.

Aanvankelijk was het plan, dat het viaduct Flierhaar helemaal omgevormd zou worden tot een ecoduct. De buurtschap zou dan echt een harde doorsnijding krijgen. Het Bornse deel van Azelo zou daarmee in feite afgesneden worden van de kern. Dat zou ten koste van de gemeenschap en het verenigingsleven gaan. Het bestuur van GBA heeft zich met succes ingezet voor het open houden van het viaduct voor alle verkeer. Niet alleen voor fietsers en voetgangers, maar ook voor motorrijtuigen. Waarbij de focus ook is gelegd op een goede doorgang voor landbouwvoertuigen.

GBA heeft weten te bereiken dat er een goede verbinding is gebleven tussen de verschillende delen van Azelo. Rijkswaterstaat en de gemeenten Borne en Hof van Twente bleken ontvankelijk voor de argumenten van leefbaarheid en pasten de plannen aan.
Op dit moment blijkt nog wel dat het verkeer (te) hard rijdt op de Kuipersweg. Hierover zal met beide gemeenten nog overleg worden gevoerd.

————————————————————————————————————————————————

Nieuwe inwoners welkom in (groot) Azelo

Welkomstpakket bij Janneke+Tom 20-04-2016 [2a]

Door verschillende redenen komen er de regelmatig nieuwe inwoners in het gebied (groot) Azelo. De afgelopen 2 jaar konden er maar liefst 13 nieuwe huishoudens verwelkomd worden. Voor GBA reden om deze mensen welkom te heten in onze buurtschap.

Het initiatief werd genomen om samen met Vereniging De Hoff, Stichting De Hoff, obs Azelo en Kindcentrum Het Maantje een welkomstbezoek aan de nieuwe inwoners te brengen. Alle organisaties hebben een bijdrage in de vorm van een klein geschenkje bijgedragen aan de “goodiebag”.  Bestuursleden van GBA bezoeken vervolgens samen met een bestuurslid van Vereniging De Hoff de nieuwe inwoners. Zij vertellen over het reilen en zeilen in de buurtschap en laten materiaal achter om nog eens rustig door te lezen.

De ervaringen zijn zeer positief. Zonder uitzondering worden de bestuursleden enthousiast ontvangen. Zij vinden het prettig op de hoogte te worden gebracht wat de rol van GBA is, wat Vereniging De Hoff allemaal organiseert en waar ze aan kunnen deelnemen en wat de mogelijkheden van het buurtschapsgebouw De Hoff zijn. Bovendien kijken mensen soms op van de moderne manier waarop kinderen in de kleine maar zeer vitale basisschool onderwezen worden. En ook de aanwezigheid van het florerende kinderdagverblijf verrast de mensen vaak.

De inhaalslag is nu gedaan. Maar vanaf nu zullen alle nieuwe inwoners in (groot) Azelo op dezelfde wijze verwelkomd worden door GBA en de andere organisaties.

(Op de foto v.l.n.r. Janneke Kuijers en Tom van Benthem, Wim Wes (bestuurslid GBA) en Brigitte Groothuis (voorzitter Vereniging De Hoff).

————————————————————————————————————————————————